Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Klachten

  1. De klant dient een door Root Herbs geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Root Herbs daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
  3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Root Herbs in staat is hierop adequaat te reageren. 
  4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Root Herbs.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Root Herbs ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.